Aktualności

Projekt budowy MCN z pozytywną oceną

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach działania 9.6 Ośrodki popularyzujące naukę

pozytywnie oceniła projekt budowy MCN i tym samym projekt został umieszczony w wykazie projektów w trybie pozakonkursowym.