Aktualności

Konferencja pn. „Transgraniczne kooperacja, komunikacja, poznanie promocja obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha zorganizowało 18 czerwca w Transgranicznym Ośrodku
Edukacji Ekologicznej w Zalesiu polsko-niemiecką konferencję naukowo-edukacyjną
pn. „Transgraniczne kooperacja, komunikacja, poznanie – promocja obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania”.

Jej uczestnikami byli przedstawiciele polskich i niemieckich instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych podmiotów z
obszaru nauki, kultury, edukacji – ze Szczecina, Szczecińka, Świdwina, Drawska Pomorskiego, Polic, Wałcza,
Schwedt, Anklam, Ueckermuende, studenci Wyższej Szkoły w Neubrandenburgu, młodzież w wieku 17-18 lat z
niemieckich szkół w Ueckermuende i Liceum Ogólnokształcącego nr VI w Szczecinie.
Wykłady i panele dyskusjne przedstawiły polskie i niemieckie doświadczenia w popularyzacji nauki i możliwości
współpracy transgranicznej, z osią w postaci nowoczesnego centrum nauki. Wydarzenie rozpoczęły prezentacje
Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, modelowego przykładu idei współpracy transgranicznej, oraz
Morskiego Centrum Nauki. Kolejne wykłady dotyczyły genezy powstawania największych i najlepszych
europejskich centrów nauki, transgranicznej integracji poprzez popularyzację nauki i techniki, wynalazców i ich
wynalazków oraz historii obiektów naukowych i technicznych z trenu dzisiejszego Euroregionu Pomerania.
Częśc wykładową zakończyła prezentacja digitalizacji zbiorów muzealnych, inspirująca ideę stworzenia
zdigitalizowanej bazy polskich i niemieckich transgranicznych podmiotów naukowych. W dyskusyjnej części
panelowej rozwinięto tematy wykładów, pokazując jak geneza powstawania centrów nauki w Europie może
wesprzec kooperację, komunikację, wzajemne poznanie, współpracę na pograniczu polsko-niemieckim poprzez
promocję obiektów nauki i techniki.

Jednym z tematów była Mapa Nauki i Techniki Euroregionu Pomerania, wykład był jednoczesnie odsłoną
kolejnego transgranicznego projektu MCN, tj. konstrukcji naukowej mapy Euroregionu, zbudowanej z
naukowych i industrialnych obiektów, zespołów zabytkowych, wynalazków, wydarzeń, naukowców. Ideę
budowy mapy pdrzedstawiono m.in. na wycieczce naukowej do fabryki beznyny syntetycznej w Policach,
poniemieckiego zabytku industrialnego.
Konferencja jako polsko-niemiecki projekt naukowo-edukacyjny z udziałem naukowców, edukatorów,
muzealników, animatorów kultury, studentów, licealnej młodzieży, to drugi transgraniczny projekt edukacyjno-
naukowy MCN, po zorganizowanych dla młodzieży gimnazjalnej z Polic i Loeknitz 24-25. kwietnia Polsko-
niemieckich warsztatch naukowo-edukuacyjnych pn. „Miasto nauki”. Tymi wydarzeniami MCN tworzy pomost
do transgranicznej popularyzacji nauki i techniki w Euroregionie Pomerania.
Projekt dofinansowano z programu Funduszu Małych Projektów Interreg V A.
Wykłady i wykładowcy konferencji:
– Prezentacja Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha i Mapy Nauki i Techniki Euroregionu
Pomerania – Witold Jabłoński, dyrektor MCN i Wojciech Hawryszuk, specjalista ds. digitalizacji MCN
– Powstawanie domów nauki w Europie; kooperacja, komunikacja, poznanie na pograniczu polsko-niemieckim w
obszarze promocji obiektów nauki i techniki Euroregionu Pomerania – dr Maciej Kluza, Uniwersytet Jagielloński
– Popularyzacja nauki i techniki w Euroregionie Pomerania w kontekście transgranicznej współpracy i kooperacji
centrów nauki – prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, Uniwersytet Szczeciński
– Edukacja ekspedycyjna i nauczanie o środowisku wodnym w pływającej szkole – Sebastian Preuss, dyrektor
Centrum Pedagogiki Aktywnej i Edukacji ZERUM
– Digitalizacja zbiorów muzealnych Euroregionu Pomerania – dr Bernd Lukasch, Otto-Lilienthal-Museum Anklam